Algemene voorwaarden

Alle rechten voorbehouden.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze website, alsook de op deze website afgebeelde illustraties, de paginavormgeving, de ter beschikking gestelde gegevens, de teksten, beelden alsook de in verband met de website gebruikte software zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan Stichting Erfgoed & Publiek of aan derden waarmee Stichting Erfgoed & Publiek daaromtrent afspraken heeft. U erkent deze intellectuele eigendomsrechten en verbindt zich ertoe zich te onthouden van elke inbreuk op deze rechten.

Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Stichting Erfgoed & Publiek levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal Stichting Erfgoed & Publiek de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Stichting Erfgoed & Publiek kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website.

Stichting Erfgoed & Publiek is evenmin aansprakelijk voor de inhoud of de activiteiten op de website. Stichting Erfgoed & Publiek behoudt zich het recht voor om berichten of reacties te weren, zonder hiervoor enige verantwoording af te leggen.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de website contacteren.

De inhoud van deze website (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Stichting Erfgoed & Publiek geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Stichting Erfgoed & Publiek kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Stichting Erfgoed & Publiek heeft de nodige redelijke inspanningen verricht om de auteursrechthebbenden van teksten, foto’s, videofragmenten en afbeeldingen of andere werken op onze website, databanken of in onze online (pdf) publicaties te vinden en/of te lokaliseren. Ondanks onze inspanningen is het mogelijk dat we niet alle rechthebbenden konden traceren. Indien u van oordeel bent dat u de rechthebbende bent van bepaalde van deze werken, en u zich benadeeld voelt, dan verzoeken wij u contact op te nemen met ons, zodat het verder gebruik van deze werken zonder uw toestemming kan worden stopgezet.