Nederland ondertekent het Verdrag van Faro

18 januari 2024 Kennis delen
Het verdrag van Faro wordt ondertekend

Op woensdag 10 januari 2024 ondertekende Nederland het Verdrag van Faro. Een belangrijk moment waarmee het Faro-gedachtegoed een prominente plek krijgt in het erfgoedveld.

In 2005 kwam de Raad van Europa in de Portugese stad Faro bij elkaar om te praten over de waarde van cultureel erfgoed voor de samenleving. Zij sloten een verdrag dat bekend is komen te staan als het Verdrag van Faro. De afgelopen jaren bereidde Nederland zich voor op de ondertekening ervan.

Volgende stapOp 10 januari 2024 was het zover. Toen ondertekende Tanja Gonggrijp (permanent vertegenwoordiger van Nederland bij de Raad van Europa) en Bjørn Berge (plaatsvervangend secretaris-generaal van de Raad van Europa) het Verdrag van Faro. Eerst zal het parlement het verdrag nog moeten goedkeuren. Daarna treedt het in werking.

Een nieuwe blik op erfgoed

De Raad van Europa benadrukt met het Verdrag van Faro een ander perspectief op erfgoed, waarbij de verbindende en maatschappelijke waarde voorop staat. Elke Europese lidstaat die het verdrag ondertekent, erkent dat deelname aan en toegang tot erfgoed een mensenrecht is. Iedereen moet dus mee kunnen doen aan het bepalen, bewaren en doorgeven van erfgoed. Wil je meer weten over het verdrag? Download hier de originele tekst: Kaderverdrag van de Raad van Europa inzake de waarde van cultureel erfgoed voor de samenleving.

Uitvoeringsagenda Faro

Ter voorbereiding op de ondertekening, is de afgelopen jaren een verkenning uitgevoerd naar de betekenis van het verdrag voor het Nederlandse erfgoedveld. De Uitvoeringsagenda Faro is een samenvatting van deze zoektocht waarin het erfgoedveld concreet invulling geeft aan zijn ambities.

In de komende periode zullen de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de erfgoedhuizen en het erfgoedveld kijken hoe zij de Faro-gedachte verder kunnen uitdragen. Denk bijvoorbeeld aan aandacht voor erfgoedparticipatie, ruimte voor burgerinitiatieven en de verbinding tussen erfgoed, zorg en leefbaarheid. Hiervoor is 6 miljoen euro beschikbaar voor de periode 2023-2025.

Op het faro-platform van de RCE vind je meer informatie over de uitvoeringsagenda, het verdrag, voorbeelden van faro-initiatieven en nog veel meer. Het project Erfgoedvrijwilliger waar Stichting Erfgoed & Publiek samen met andere provinciale erfgoedhuizen aan werkt is hier een voorbeeld van.